NUORISOASUNTOSELVITYS

 

ETUSIVU
LOPPURAPORTTI
PROJEKTISUUNNITELMA
ERILAISIA MALLEJA
ASUNTOTUOTANTO
ASUKASTOIMINTA
TUETTU ASUMINEN
SEINÄJOEN KOTOPESÄ
NUORISOYHDISTYS RY
NUORISOASUNTOKYSELY
YHTEENVETO VAIHTOEHDOISTA
POHJOLAKODIN KURIKKAKOTI
PÄIVÄKIRJA
 
RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUS JA VALTION ASUNTORAHASTON ARAVALAINA

Nuorisoasuntojen rakentamisen rahoittamiseen on mahdollista saada rahoitusta, ja tällä sivulla on kuvaus kahden rahoittajan rahoituksesta.

Vaikka RAY ja ARA ovat erillisiä organisaatioita, on niiltä mahdollisuus saada rahoitusta samaan kohteeseen.

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen hakeminen on monivaiheinen prosessi, josta ensin kuvallinen malli.

1. Mitä avustusta haetaan?

Tämä kappale on koottu RAY:n vuoden 1999 ohjeiden mukaisesti ja lomakenumerot tarkoittavat RAY:n lomakkeiden numeroita.

RAY:n avustuksia voidaan antaa yleisavustuksena, kohdennettuna toiminta-avustuksena, INVESTOINTIAVUSTUKSENA tai projektiavustuksena.

INVESTOINTIAVUSTUKSENA voidaan antaa käyttöomaisuuden, kuten kalusto- ja laite-hankintoihin, toimintatilojen hankintaan, peruskorjaushankkeisiin sekä uudisrakentamishankkeisiin

Tämän selvitystyön mukaisesti haettava RAY:n avustus voi olla INVESTOINTIAVUSTUS.

RAY:n hakemusohjeiden mukaisesti INVESTOINTIAVUSTUKSEN hakemus on jätettävä maaliskuussa.

INVESTOINTIAVUSTUKSEN hakemuksessa on oltava seuraavat lomakkeet:

 • päälomake (3701)
  • jonka liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat:
  • hakijajärjestön säännöt
  • edellisen vuoden tilinpäätös
  • edellisen vuoden toimintakertomus
  • tulevan vuoden toimintasuunnitelma
  • tulevan vuoden talousarvio
 • perustietolomake (3702)
  • jonka liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat:
  • yhdistyksen rekisteröintiä koskevat tiedot
 • investointiseloste (3704)
  • jonka liitteenä on oltava seuraavat asiakirjat:
  • hankesuunnitelma
  • toiminnallinen suunnitelma (3721)
  • seloste huonetilaohjelmasta (3722)
  • seloste rakennushankkeesta- ja kustannuksista (3723)
  • seloste rakennushankkeen lopullisista perustamismenoista (3729)

Hankesuunnitelmasta on ohjeet RAY:n rakennuttamisohjeessa sekä valtion asuntorahaston ja raha-automaattiyhdistyksen rahoitusohjeessa.

2. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen

Tässä vaiheessa hakemuksen laatijan on odotettava päätöksiä.

Hakemusten käsittely eri vaiheineen kestää noin vuoden.

3. RAY:n kirjallinen ilmoitus hakijalle

Kun hakemus on hyväksytty, RAY ilmoittaa kirjallisesti hakijalle hakemuksen hyväksymisestä ja aloittaa avustuksen maksatuksen.

4. Avustuksien maksaminen

Avustuksien maksuihin ja valvontaan liittyy omat lomakkeet, jotka hakijan on täytettävä.

VALTION ASUNTORAHASTON ARAVALAINAN HAKEMINEN

Valtion asuntorahastolla on useita erilaisia rahoitusmuotoja: arava- ja korkotukilainoitus.

Korkotukilainoituksessa ARA tukee muualta hankittua lainaa lainan korkojen osalta. Itse laina on hankittu muualta rahoittajalta.

Tässä ei selvitetä enempää ARA:n korkotukilainoitusta.

Aravalainoja on monentyyppisiä. Tähän selvitystyön edetessä mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi on tullut ARA:n vuokratalolaina AL9, koska nuorisoasuntoyhdistys on ilmoittanut tavoitteekseen nuorisoasuntovuokratalon rakentamisen.

Aravalainojen ehdot muuttuvat vuosittain, jolloin tiettyjä rahoitusmuotoja ei anneta joinain vuosina.

Aravalainojen ehdoista jaetaan vuosittain syyskuun aikana tiedot kuntiin.

Aravalainojen hakemukset toimitetaan kuntiin, jotka toimittavat ne edelleen ARA:lle (pääsääntöisesti näin).

Ennen hakemusten toimittamista ARA:lle kunnat tarkastavat hankkeiden lainoituskelpoisuuden. Lisäksi kunnat tekevät päätökset varauspäätökset talokohtaisista, asuntorahaston lopullisesti myönnettävistä lainoista (kts. asuntotuotanto-sivu).

Hankekäsittely ARA:ssa tapahtuu, kun kunnat ovat toimittaneet hakemukset ARA:lle.

ARA:n vuokratalolainan AL9 mukaisessa hakemuksessa on oltava seuraavat asiakirjat:

  • kuntaan jäävät asiakirjat
  • hakemus lomakkeella ARA 60/98
  • selvitys hakijasta/tulevasta omistajasta
  • tarvittaessa selvitys lainansaajaksi nimeämisestä
  • selvitys lainoitusedellytyksistä
  • asiakirjat, toinen jää kuntaan ja toinen ARA:lle varauspäätöksen mukana
  • tontin omistusta, hallintaa ja hankintaa koskeva selvitys
  • tontin käyttösuunnitelma (2 kpl)
  • kohteen tilaohjelma (2 kpl)
  • selvitys tilaajan asettamista laatua ja aikataulua koskevista tavoitteista
  • tontin asema- tai rakennuskaava kaavamääräyksineen (2 kpl)
  • selvitys tontin kunnallisteknisestä valmiudesta (2 kpl)
  • selvitys tontin pohjaolosuhteista (2 kpl)
  • selvitys toteutus- ja asumiskustannuksista (2 kpl)
  • perustelut toteutettaessa hanke ilman urakkakilpailua

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUS JA VALTION ASUNTORAHASTON ARAVALAINA SAMAAN HANKKEESEEN

On mahdollista hakea molempia rahoitusmuotoja samaan hankkeeseen.

Prosessi hakemuksesta rakentamiseen on tällöin seuraava:

 • MAALISKUU
  • avustushakemus RAY:lle 31.3. mennessä
 • HUHTI - SYYSKUU
  • hankkeen henkilöstö- ja käyttötaloussuunnitelma RAY:lle
  • kunnalta lausunto hankkeeseen RAY:lle (RAY pyytää)
  • ARA, RAY ja hakija käyvät neuvotteluja hankkeen toteuttamiseksi
 • LOKAKUU
  • kuntaan on tehtävä lainahakemus
  • ARA:lle hakemus lainansaajan nimeämisestä
 • MARRASKUU
  • kunnan esitys arava- (ja korkotuki)lainoituksesta seuraavalle vuodelle
 • TAMMI -HELMIKUU
  • valtioneuvoston antaa päätökset raha-automaattiavustuksista
  • valtioneuvosto antaa määrärahojen käyttösuunnitelman
  • ARA osoittaa arava-määrärahat kuntiin
 • MAALISKUU
  • kunta tekee varauspäätöksensä
 • HANKKEEN ETENEMINEN
  • RAY:n käsittely palvelutilojen osalta.
 • Lainapäätös
  • rakentamista ei voi aloittaa ennen lainapäätöstä
 • AVUSTUSHAKEMUS
  • RAY:lle hakemus jatkorahoituksesta (seuraavan vuoden avustus)
 • RAKENNUKSEN VALMISTUMINEN
  • loppuselvityksen hyväksyminen RAY:lle
  • rahoituksen tarkistaminen ARA:lle
  • kunta suorittaa asuntojen tarkastukset

 

Lisenssin tiivistelmä suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen

Lisenssin tiivistelmä englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International