Osallistuminen ja vaalit

Oi­keus­mi­nis­te­riö huo­leh­tii de­mo­kra­tian ra­ken­teis­ta ja kan­sa­lais­ten pe­rus­oi­keuk­sis­ta. Osal­lis­tu­mi­seen ja vaa­lei­hin liit­ty­vä lain­sää­dän­tö val­mis­tel­laan oi­keus­mi­nis­te­riös­sä.

Vaa­lit.fi-si­vus­tol­la on tie­toa Suo­mes­sa jär­jes­tet­tä­vis­tä vaa­leis­ta ja vaa­li­lain­sää­dän­nös­tä sekä puo­lueis­ta.

De­mo­kra­tia.fi kerää yh­teen ver­kon osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­ka­na­via.

Ota­kan­taa.fi-verk­ko­pal­ve­lus­sa kan­sa­lai­set voi­vat vai­kut­taa esi­mer­kik­si lain­sää­dän­nön ja eri­lais­ten hank­kei­den val­mis­te­luun kom­men­toi­mal­la vi­reil­lä ole­via asioi­ta. Pal­ve­lus­sa voi käydä kes­kus­te­lua hank­keis­ta ja seu­ra­ta nii­den ete­ne­mis­tä.

Kan­sa­lais­aloi­te.fi-verk­ko­pal­ve­lus­sa ää­nioi­keu­te­tut Suo­men kan­sa­lai­set voi­vat tehdä edus­kun­nal­le aloit­teen lain sää­tä­mi­sek­si.

Kun­ta­lais­aloi­te.fi-verk­ko­pal­ve­lus­sa kun­ta­lai­set voi­vat tehdä aloit­tei­ta niil­le kun­nil­le, jotka ovat liit­ty­neet pal­ve­luun.

Lausun­to­pal­ve­lu.fi-verk­ko­pal­ve­lu säh­köis­tää vi­ral­li­sen lausun­to­me­net­te­lyn.

Nuor­te­ni­deat.fi on val­ta­kun­nal­li­nen nuor­ten vai­kut­ta­mis­pal­ve­lu.

vaa­lit.fi
de­mo­kra­tia.fi
ota­kan­taa.fi
kan­sa­lais­aloi­te.fi
kun­ta­lais­aloi­te.fi
lausun­to­pal­ve­lu.fi
nuor­te­ni­deat.fi


Oikeuslaitos

Oi­keus­lai­tok­ses­ta eli tuo­miois­tui­mis­ta, syyt­tä­jä­lai­tok­ses­ta, oi­keus­a­vus­ta ja ulos­o­tos­ta on koot­tu tie­toa Oi­keus.fi-si­vus­tol­le. Si­vuil­la ker­ro­taan mm. oi­keu­den­käyn­nis­tä sekä oi­keus­a­vun ha­ke­mi­ses­ta. Li­säk­si si­vuil­ta löy­ty­vät kan­sa­lais­ten käyt­töön tar­koi­te­tut asioin­ti­lo­mak­keet.

Jul­kis­hal­lin­non yh­tei­ses­tä Suomi.​fi-pal­ve­lus­ta löy­ty­vät kan­sa­lais­ten asioin­ti­pal­ve­lut, tie­toa jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta sekä jul­kis­hal­lin­non uu­ti­set. Pal­ve­luun on ke­rät­ty hyö­dyl­lis­tä tie­toa ja op­pai­ta ai­hea­lueit­tain elä­män eri vai­hei­siin.

Oi­keus.fi
Suomi.​fi


Lait Finlexissä

Fin­lex -sää­dös­tie­to­pank­ki on oi­keu­del­li­sen ai­neis­ton jul­ki­nen ja mak­su­ton verk­ko­pal­ve­lu.

Pal­ve­lus­sa on saa­ta­vil­la mm. lain­sää­dän­tö, oi­keus­käy­tän­tö, hal­li­tuk­sen esi­tyk­set, vi­ran­omais­nor­mit ja val­tio­so­pi­muk­set. Siel­tä löy­tyy myös la­kien kään­nök­siä. Li­säk­si Fin­lexis­sä on jul­kais­tu sää­dös­val­mis­te­luun liit­ty­vät verk­ko-op­paat (Lain­val­mis­te­lun pro­ses­sio­pas, Lain­kir­joit­ta­jan sekä Lain­laa­ti­jan EU-op­paat).

Rikokset ja rangaistukset

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos on oi­keus­mi­nis­te­riön alai­suu­des­sa toi­mi­va van­keus­ran­gais­tus­ten ja yh­dys­kun­ta­seu­raa­mus­ten täy­tän­töön­pa­no­vi­ran­omai­nen. Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen ta­voit­tee­na on omal­ta osal­taan eh­käis­tä uusin­ta­ri­kol­li­suut­ta ja li­sä­tä yh­teis­kun­nan tur­val­li­suut­ta.

Ri­kok­sen­tor­jun­nan ta­voit­tee­na on vä­hen­tää ri­kol­li­suut­ta ja sen ai­heut­ta­mia hait­to­ja sekä pa­ran­taa tur­val­li­suut­ta ja tur­val­li­suu­den tun­net­ta yh­teis­kun­nas­sa. Eri­tyi­si­nä ta­voit­tei­na oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la ovat uusin­ta­ri­kol­li­suu­den ja vä­ki­val­lan vä­hen­tä­mi­nen.

Vä­ki­val­taa eh­käis­tään yh­teis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den ja pai­kal­lis­ten ri­kok­sen­tor­jun­ta­hank­kei­den kans­sa. Kan­sa­lais­ten osal­lis­tu­mis­ta tur­val­li­sen ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­seen edis­te­tään. Ri­kok­sen uhrin ase­maa pa­ran­ne­taan.

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos
Ri­kok­sen­tor­jun­ta­neu­vos­to
Tur­val­li­suus­suun­nit­te­lu
Vä­ki­val­lan vä­hen­tä­mi­nen
Haas­te-lehti


Tutkimus

Tut­kit­tuun tie­toon pe­rus­tu­va toi­min­ta­po­li­tiik­ka sekä toi­min­nan tu­lok­sel­li­suu­den ja vai­kut­ta­vuu­den ar­vioin­ti ovat kes­kei­siä pain­opis­tei­tä oi­keus­mi­nis­te­riön stra­te­gi­ses­sa suun­nit­te­lus­sa ja pää­tök­sen­teos­sa. Oi­keus­mi­nis­te­riön nä­kö­kul­mas­ta laaja-alai­nen, tie­teel­li­nen pe­rus­tut­ki­mus sekä tie­teen ja tut­ki­muk­sen ke­hit­tä­mi­nen hal­lin­no­na­lan kan­nal­ta kes­kei­sil­lä tie­tee­na­loil­la kuten kri­mi­no­lo­gias­sa, oi­keus­tie­teis­sä ja oi­keus­po­li­tii­kan tut­ki­muk­ses­sa, on tär­ke­ää.

Oi­keus­mi­nis­te­riös­sä ei to­teu­te­ta juu­ri­kaan omaa sel­vi­tys- tai tut­ki­mus­toi­min­taa vaan tie­don­tuo­tan­to ti­la­taan yli­opis­toil­ta, tut­ki­mus­lai­tok­sil­ta tai muil­ta tut­ki­muk­sen­tuot­ta­ja­ta­hoil­ta. Mi­nis­te­riön tie­to­tar­pei­den kan­nal­ta olen­nais­ta on muun muas­sa oi­keus­o­lo­ja, ri­kol­li­suut­ta, perus- ja ih­mi­soi­keuk­sia, kie­lel­li­siä oi­keuk­sia sekä de­mo­kra­ti­aa kos­ke­va tut­ki­mus. Kri­mi­no­lo­gian ja oi­keus­po­li­tii­kan ins­ti­tuut­ti (KRIMO) on oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lan kan­nal­ta kes­kei­sin tut­ki­mus­tie­toa tuot­ta­va taho. Sen la­ki­sää­tei­siin teh­tä­viin kuu­luu seu­ra­ta ja ana­ly­soi­da ri­kol­li­suut­ta, ri­kol­li­suu­den kont­rol­lin ja seu­raa­mus­jär­jes­tel­män toi­min­taa, oi­keus­o­lo­ja ja lain­sää­dän­nön­vai­ku­tuk­sia.

Oi­keus­mi­nis­te­riö osal­lis­tuu ak­tii­vi­ses­ti val­tio­neu­vos­ton kans­lian koor­di­noi­maan val­tio­neu­vos­ton yh­tei­seen sel­vi­tys- ja tut­ki­mus­toi­min­taan (VN TEAS), jossa tuo­te­taan tie­toa pää­tök­sen­teon, tie­dol­la joh­ta­mi­sen ja toi­min­ta­käy­tän­tö­jen tuek­si (http://​tie​toka​ytto​on.​fi)

Oi­keus­mi­nis­te­riön tut­ki­mus­stra­te­gias­sa mää­ri­tel­lään tut­ki­mus­toi­min­nan ta­voit­teet vuo­sil­le 2017–2020.

Vaa­li­tut­ki­mus­por­taa­li
Eu­roo­pan kri­mi­naa­li­po­li­tii­kan ins­ti­tuut­ti HEUNI
Kri­mi­no­lo­gian ja oi­keus­po­li­tii­kan ins­ti­tuut­ti (Krimo)
Ti­las­to­kes­kuk­sen oi­keus­ti­las­tot
Ti­las­to­kes­kuk­sen vaa­li­ti­las­tot
Fin­di­kaat­to­ri – Ti­las­to­kes­kuk­sen ja val­tio­neu­vos­ton kans­lian ti­las­to­pal­ve­lu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Valmisteilla » Kehittämishankkeita » Nettiäänestys

Nettiäänestys

1. Ta­voi­te

Hal­li­tus lin­ja­si stra­te­giais­tun­nos­saan 24. lo­ka­kuu­ta 2016, että Suo­mes­sa siir­ry­tään säh­köi­seen ää­nes­tyk­seen pe­rin­tei­sen ää­nes­tyk­sen rin­nal­la kai­kis­sa vaa­leis­sa.

Oi­keus­mi­nis­te­riö käyn­nis­tää hal­li­tuk­sen lin­jauk­sen mu­kai­sen sel­vi­tyk­sen net­ti­ää­nes­tyk­sen käyt­töö­no­tos­ta ylei­sis­sä vaa­leis­sa. Ylei­sil­lä vaa­leil­la tar­koi­te­taan edus­kun­ta-, kunta-, eu­ro­par­la­ment­ti- ja pre­si­den­tin­vaa­le­ja sekä val­mis­te­lus­sa ole­via maa­kun­ta­vaa­le­ja. Net­ti­ää­nes­tys­tä voi­daan käyt­tää myös neu­voa-an­ta­vis­sa kan­sa­nää­nes­tyk­sis­sä.

Oi­keus­mi­nis­te­riö on aset­ta­nut työ­ryh­män, joka val­mis­te­lee sel­vi­tyk­sen net­ti­ää­nes­tyk­sen to­teut­ta­mi­ses­ta. Työ­ryh­mäl­le on ase­tet­tu par­la­men­taa­ri­nen seu­ran­ta­ryh­mä.

Työ­ryh­män aset­ta­mi­nen (pdf, 0.04 Mt)

Seu­ran­ta­ryh­män aset­ta­mi­nen (pdf, 0.03 Mt)

2. Taus­ta

Työ­ryh­mä eh­dot­taa net­ti­ää­nes­tys­tä kun­nal­li­siin kan­sa­nää­nes­tyk­siin (tie­do­te 11.6.2014)

Net­ti­ää­nes­tyk­sen esi­sel­vi­tys (pdf, 0.66 Mt)

Net­ti­ää­nes­tys­työ­ryh­män vä­li­ra­port­ti (Oi­keus­mi­nis­te­riö, mie­tin­tö­jä ja lausun­to­ja 30/2014)

Net­ti­ää­nes­tys­työ­ryh­män lop­pu­ra­port­ti (Oi­keus­mi­nis­te­riö, mie­tin­tö­jä ja lausun­to­ja 28/2015)

3. Ai­ka­tau­lu

Työ­ryh­mien toi­mi­kausi on 21.2.2017-31.11.2017. Teh­tä­vä­nä on laa­tia Jul­ki­sen hal­lin­non tie­to­hal­lin­non neu­vot­te­lu­kun­nan suo­si­tuk­sen JHS 172 "ICT-pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen; [http://​www.​jhs-​suositukset.​fi/​suomi/​jhs172] Esi­sel­vi­tys" mu­kai­nen sel­vi­tys ylei­sis­sä vaa­leis­sa ja neu­voa-an­ta­vis­sa kan­sa­nää­nes­tyk­sis­sä käy­tet­tä­väs­tä net­ti­ää­nes­tys­jär­jes­tel­mäs­tä. Sel­vi­tyk­sen osa-aluei­ta ovat mm. toi­min­taym­pä­ris­tön kar­toi­tus, mark­ki­na­kar­toi­tus, ris­kien tun­nis­ta­mi­nen, tie­to­tur­val­li­suu­den kar­toit­ta­mi­nen, ta­voi­te­rat­kai­sun tar­ken­ta­mi­nen sekä jat­ko­toi­men­pi­de-eh­do­tuk­sen

4. Li­sä­tie­to­ja

työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, joh­ta­ja Jo­han­na Suur­pää, puh. 02951 50534,
työ­ryh­män sih­tee­ri, pro­jek­ti­pääl­lik­kö An­ne­li Sa­lo­maa, puh. 02951 50164,
säh­kö­pos­tit: etu­ni­mi.​sukunimi@​om.​fiAvainsanat

vaalit, äänestäminen
 
Julkaistu 21.2.2017
Sivun alkuun |